Indin garl 18 saal sks

— Hakiki demokrasinin en a*maz ölçüsü Basın ve ittir hürriyetidir Mrc Ls sevim Milli Hâkimiyet hep m güzel fakat hütıin bunlara temel olacak hürriyet matbuat ı : I " I İl ı M f Halbuki Türkiye çeyrek aaırdır tek partili ve topdanei bir man/ara ve mahiyet ar/etti |i için matbuatı da daima tek aeda i i 'i'i'ı" ıııeıuleket \e hmlk hep bir tan stsi duy mu stur Cç yıl evvel demokrasi \e hürriyete heves etmece haslı* dıgımızdanheri dr bu matbuat Herbestliğini saylayarak tek bir adım atmadık harta Keceb Ve ker hıınıın zıddını yaparak el deki kanun /İnrirlne bir halka dahu ekledi Pol K vazife ve salahiyet kı ntıııııııun 18 İneî DUMİdc Sİ kaldırıldıktan sonra yüriiıiükdo «dan matbuat ıır büsbütün anonimi bir inalım t ar/elıııeg» başladı Evvelki günkü Amerikan haberleri TUrkİyeyİ haberleşme MrlıestlİKİ olmayan memleketler arasında sayıyordu Bu telgraf Ankarada çok teessür u fanti de Türkiyedekl Amerikalı muhabirlerin diledikleri gibi j andırmış hattâ Amerikan e\ faaliyette bulunahildlklerinl •öyllyerek Amerikalılar İçin ha berleşme nahvinde hiç bir şikâyet meveııd bulunmadığını te bariiz ettirmiştir Böylece Anıe rikadakl muhabirlerin şikayetlerinde Türkiyenin yer alması • m sırf bu yabanrı muhaberat zaviyesinden haksız bulmuş tur Bası n a zincir!

ndııınları olsun pa)du«tan Minra ııatleree tren beklemekte ki) metininde • cılklar Ntasvon binalında tal re«ııııL İrilir Ire Var inetxlirrlnde mevva ve mahsuller \asıtu~ı/lık vürıln den (îebre it ıI brk lııaektrn curüraektrdlr Devlet Ikrtnirıollun İdaresi saat 'i de Ur İlâve poıtaaı tapmak suretile bütün Gebze ve Tu ala halkım sevladlrir bu ¦ M derıllrrine bir ça re bnlnıuv ¦¦!

da harbe sebebiyet peyk Bu ıııınıpcıelt m ^KVIHDCN BİR YAPRAKj Oturdular konuştular gitdiier!

f ULUNAY 1 m ı ıı Mecllıl cumartosl §dnü utulun un onundan aktamın dllııına kaau icllrru ılnılı: Bılfede luıırlanan flftle temıft için bir tıiil (ikarılıru lam «ı dl : ıi"! : Altı in Sehlr Mtcimm Cumarlcıı gunü htr yerds syar M Sıao yjpıl'»ı halde o butun m» faıliyeı Urnılj Fahat faaiiysl saılcrmlı i ne yapımı?

All content streams free and the unparalleled beauty of the teens will make you cum hard.

Sexy Indian tamil 18 years old girl fully nude without bra images fucking sex picture with their boyfriend. 18year gril and boyfriend xxx videos free download.

Leave a Reply

  1. dating goobye 22-May-2018 04:00

    Über die Skype-Programmierschnittstelle können jedoch auch externe Programme auf die Funktionalitäten des Skype-Clients und Teile des Netzwerkes zugreifen.